Oświadczenie do Pożyczkobiorców

Creditia Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000520946, posiadająca numer NIP 7811899038 oraz REGON 302802480, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w pełni opłaconym (dalej także, jako Spółka)

niniejszym oświadcza, że

rachunkiem właściwym do spłat wynikających z udzielonych przez Spółkę pożyczek, tak częściowych, jak i całościowych oraz wszelkich opłat z takim pożyczkami związanych (dalej, jako Wierzytelności Spółki) jest rachunek bankowy należący do Creditia Sp. z o. o.

prowadzony w BZ WBK
nr 51 1090 1737 0000 0001 2391 7764

Jednocześnie Spółka oświadcza, że podmiotami uprawnionymi do przyjmowania wszelkich spłat wynikających z Wierzytelności Spółki są umocowani przez Spółkę i legitymujący się stosownym pełnomocnictwem przedstawiciele firm:

W związku z uzyskanymi informacjami o podejmowanych wobec naszych Pożyczkobiorców działaniach przez nieznane i nieupoważnione przez Spółkę podmioty zaleca się szczególną ostrożność i niezwłoczne informowanie o wszelkich przypadkach działań windykacyjnych prowadzonych przez podmioty nieuprawnione tj. inne poza wyżej wskazanymi.
Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości
prosimy kierować na adres mailowy:

biuro@creditia.pl

lub adres korespondencyjny biura rachunkowego Spółki:

PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa